Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye

Nereden Yazdırıldığı: Http://www.feraset.org
Kategori: İslam
Forum Adı: Kur'an-ı Kerim
Forum Tanımlaması: Hidayet kağnağımızdan dökülenler...
URL: Http://www.feraset.org//forum_posts.asp?TID=13208
Tarih: 23-Ocak-2017 Saat 06:18


Konu: Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye
Mesajı Yazan: medahms
Konu: Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:20
 Selamün Aleyküm.

Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye

İçindekiler

EVRÂD-I ŞERÎFE NEDİR? ...............................................................................................3

EVRÂD-I ŞERÎFE-İ FÂRUKİYYE’Yİ OKUMA KLAVUZU............................................7

BİRİNCİ BÖLÜM ............................................................................................................................8

FÂTİHÂ SÛRESİ ...............................................................................................................9

YÂSÎN SÛRESİ ............................................................................................................... 10

SABAH NAMAZININ FARZINA MÜTEAKİP YAPILACAK SÜNNETLER ................ 16

İKİNCİ BÖLÜM ............................................................................................................................. 19

AHZÂB SÛRESİ ÂYET 56 .............................................................................................. 19

MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ (K.S.)’NUN ................................................................ 19

SALAVÂTI ...................................................................................................................... 19

HZ. ALLAH (C.C.)’NUN GÜZEL İSİMLERİ .................................................................. 20

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) ‘İN İSİMLERİ .................................................................... 22

SULTAN ABDULKÂDİR GEYLANİ (K.S) ‘NUN VİRDİ .............................................. 24

ÂŞIKLARIN REİSİ .......................................................................................................... 29

VEYSEL KARÂNÎ (K.S.)’NİN VİRDİ............................................................................. 29

SULTAN ABDULLAH FÂRUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ ........................................................ 31

(K.S.)’NİN SALAVÂTI .................................................................................................... 31

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ......................................................................................................................... 32

İMAM ALİ (K.V.) EFENDİMİZİN VİRDİ ...................................................................... 33

SULTAN ABDULKÂDİR GEYLÂNİ (K.S)’ NUN SALAVÂTI...................................... 37

MUHAMMED HAZÎN EL-FERSÂFÎ .............................................................................. 40

(K.S.)’NUN SALAVÂTI .................................................................................................. 40

EBU’L-HASAN ŞÂZELÎ (K.S.)’NİN VİRDİ ................................................................... 45

“HİZBÜ’L-BAHR”........................................................................................................... 45

İMÂM-I A‘ZAM EBÛ HANÎFE (K.S.)’NUN TESBÎHİ ................................................... 49

HIZIR (A.S)’IN VİRDİ ..................................................................................................... 50

YÂ CEMÎLÜ YÂ ALLAH DUASI ................................................................................... 54

ALLÂHÜMME YÂ ALLAH (C.C.) DUÂSI..................................................................... 56

PEYGAMBERLERİN DUA VE TESBÎHÂTI .................................................................. 60

1-HZ. ÂDEM (A.S.)’IN DUASI ................................................................................................................................... 60

2. HZ. ÂDEM (A.S.)’IN TESBÎHİ ................................................................................................................................ 62

 

3. HZ. NÛH (A.S.)’IN TESBÎHİ ................................................................................................................................... 63

4. HZ. İBRÂHÎM (A.S.)’IN TESBÎHİ ............................................................................................................................. 63

5. HZ. İSMÂÎL (A.S.)’IN TESBÎHİ ............................................................................................................................... 63

6. HZ. İSHÂK (A.S.)’IN TESBÎHİ ................................................................................................................................ 64

7. HZ. EYYÛB (A.S.)’IN TESBÎHİ ............................................................................................................................... 64

8. HZ. YÛNUS (A.S.)’IN TESBÎHİ ............................................................................................................................... 64

9. HZ. YÛSUF (A.S.)’IN TESBÎHİ ............................................................................................................................... 65

10. HZ. ÎSA (A.S.)’IN TESBÎHİ.................................................................................................................................... 65

11. PEYGAMBER EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED (S.A.V.)’İN TESBÎHİ ........................................................... 65

TERCÜMÂN-I İSM-İ A‘ZAM DUÂSI............................................................................. 66

ŞİFÂ ÂYETLERİ ............................................................................................................. 69

HATME DUASI ............................................................................................................... 71

FÂRUKİYYE DERSİ .......................................................................................................-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">Cevaplar:
Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:22
 

EVRÂD-I ŞERÎFE NEDİR?

Evrâd sözlükte gelmek suya gelen topluluk dere gibi manalara gelen “vird”

kelimesinin çoğuludur. Dini-tasavvufi terminolojide ise; özellikle peygamberimizden sonraki

din büyüklerimizin ilhamını Kuran ve Sünnet’ten alarak maddi ve manevi nimetlere nail

olmak ve kısaca hakkın rızasına kavuşabilmk için farz ibadetlerin dışında bidatlerden uzak,

Sünnet-i Seniyye ile bütünleşmiş, muayyen vakitlerde yapılan salvele, hamdele, daavât,

tesbiha,t münacat ile beraber bir çok nafileleri de içerisine alan ibadetlere verdikleri genel

isimdir. Kavram itibariyle evrada çok yakın olna “hizb-ahzâb” kelimesi de çok sık bir şekilde

aynı maksat için kullanılmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’de günün farklı zamanlarında zikir ve tesbih emredilmekle beraber, bu

kelimeler (evrâd-hizb), Kur’ân-ı Kerim’de, tasavvuf terminolojisindeki bir kavram olarak

taşıdıkları anlamlardan farklıdır.

Terim anlamını Peygamberimiz’in yaşantısındaki uygulama ve emirlerinden alan

“evrad” veya “hizb” kavramının anlam olarak bu yönde kullanıldığı birçok hadis

bulunmaktadır. Örnek olarak şu hadisleri verebiliriz:”Her kim kendisine geceleyin okumak üzere vazife kıldığı h.zbini veya onun bir

kısmını okumadan uyuyup kalırsa bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında

okursa bu onun için geceleyin okumuş gibi yazılır.” (Müslim, kitabusalatilmüsafirin ve

Kasrihâ 142.)

Bu hadîs-i şerifte peygamberimiz farz ibadetlerin dışında sahabe efendilerimizin

kendilerine vazife kıldıkları hiziblerini (bir miktar Kur’ân kıraati ve nâfile ibadetleri) terk

etmemelerini, hatta geceleyin onu okuyamadan uyuyup kalırsa ertesi gün mutlaka onu

okumalarını emir buyurmuştur. Görüldüğü üzere farzların dışında gece veya gündüz

okumak üzere mutlaka bir evrâd edinmenin büyük önemi bulunmaktadır. Diğer bir

rivayette peygamberimiz (s.a.v.):“Farz olmayan amellerden gücünüzün yettiği kadar yüklenin, çünkü amellerin en

faziletlisi azda olsa devamlı olanıdır.” (İbn-i Mâce, H.no:4240) buyurmuştur.

Bu hadisi şeriften; mutlaka farzların dışında bir ameli, evradı, hizbi –az da olsa- adet

edinmek gerektiği anlaşılmaktadır. Zira farzlar ne çoğaltılabilirne de isteğe göre az da olsa

devamlı yapmak seçeneği olabilir. Ne emredilmişse eksiksiz bir şekilde yapılacaktır.

Bu hadisi şeriflere binaen söyleyebiliriz ki; evcrad edinmek hiç şüphesiz sonradan

uydurulmuş bir hurafe olmayıp, bilakis dinin aslında varolan Peygamberimiz’in emir ve

tavsiyesindendir.

Evrâd (hizb)ları, içerik olarak tamamıyla Peygamberimiz’in sünnetinde bulmak

mümkündür. Nitekim Buhari, Müslim, Suyuti, Nevevi başta olmak üzere bir çok muhaddis,

kitaplarında Peygamberimiz (s.a.v)’in yaptığı ve ümmetine tavsiye ettiği dua ve zikirlerle

ilgili hadisleri rivayet etmiş ve bu konuya özel bölümler açmışlardır. Bundan dolayı gerek

sahabe gerekse onlardan sonraki din büyüklerimiz mutlaka kendilerine muayyen dua,tesbih

ve evrâd edinmişlerdir. Hatta yolculuk gibi sıkıntılı zamanlarda ve ölüm yatağında dahi

günlük evradını terk etmemeye özen gösteren büyüklerimiz “virdi olmayanın vâridi olmaz”

demişlerdir; virdi: Allah(c.c.)’ın kuldan istediği şey, vâridi ise kulun Allah’tan beklediği şey

olarak tarif etmişlerdir.

Evrâdlar isimlerini daha çok dua ile başlayan ilk kelimelerinden, içeriklerinden veya

yazarından almaktadır. Misal: “Allahümme ya Allah…” diye başlayan bir virdin adının:

Allahümme ya Allah virdi (duası)” diye anılması gibi.

Evradlar, genel olarak müstakil Kur’ân bölümleri, bazı sûreler, dualar, tesbihler,

zikirler ve nafile namazlardan vb. oluşmaktadır. Sadece Kur’ân âyetlerinden oluşan virdlerin

yanı sıra, sadece hadis-i şeriflerdeki duaları içeren evrâd eserleri de bulunmaktadır.-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:28
 

Buna binâen Abdullah Fâruki el-Müceddidî Hazretleri, bu eserinde, kendine ait

salavatın yanı sıra Yâsin sûresini, Cenâb-ı Hakkın ve Peygamberimiz (s.a.v)’in güzel

isimlerini, Hz. Ali Efendimizin evrâdını, Hz. Veysel Karâni, Hz. Abdulkadir Geylani, Hz

İmamı Azam, Hz. Muhammed Hazin Fersafi ve Hz. Hızır (a.s.)’a ait evrâdların yanında bazı

Peygamberlere ait duaları ve değişik tesbihatları da derleyerek adeta gül bahçesinden bizlere

bir demet sunmuştur.

Hizblerin (evrad) içeriklerini ana başlıklar halinde genel olarak şöyle ayırabiliriz:

a) Bazı sûre ve âyetlerin okunması:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kima kşam olunca Âyete’l-Kürsî’yi ve

Müminun suresinin baş tarafını “... dönüş de ancak O’nadır” sözüne kadar okursa,

sabaha kadar muhafaza edilir(korunur). Kim de bunları sabah okursa akşama kadar

muhafaza olunur. (tirmizi, Sevâbu’l Kur’an 2)

O halde bizler de gece ve gündüz tüm şerlerden emin olmak için Efendimiz (s.a.v.)’in

bu tavsiyesini vird edinmeliyiz.

Bir diğer Hadîs-i Şerifte Rasûlullah (s.a.v) “Cuma günü hud suresini okuyun.”

Buyurmuştur. (Darimi, Fedâilu’l Kuran 17)

Yine bu hadis-i şerife binaen her Cuma Günü imkan nispetinde Hûd sûresini okumayı

adet (hizb) edinerek yerine getirmek de aynı kabildendir.

b) Cenâb-ı Hakkın isimlerini tekrar okumak, ezberlemek:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah’a has doksan dokuz isim vardır. Her kim o

doksan dokuz ismi ezberlerse cennete girmiştir. Şüphesiz Allah tektir teki sever.”

(Müslim, kitabuzzikr 2)

c) Cenâb-ı Hakk’ı senâya yönelik tesbihat, zikir ve dualar:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Dilde hafif, mizanda ağır, Rahmân’a da sevgili

olan iki kelime vardır ki bunlar: ‘Sübhânallâh ve bihamdihâ Sübhânallâhilazîm ’dir.”

(Müslim, kitabuzzikr 31)

Peygamberimiz(s.a.v) , bu hadis ile bizlere, Allahın (c.c.) bu çok sevdiği tesbihi

tekrarlayarak Allah (c.c.)nun hoşnutluğuna erme yolunu bize göstermektedir.

Diğer bir hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v.)buyurdular ki: “zikrin en faziletlisi ‘ la

ilahe illallah, duanın en faziletlisi ‘elhamdulillah’tır.” (tirmizi, dua 8)

O halde Allah(c.c.)’ı bolca tevhid edip ona bolca hamdetmeliyiz.

d) Salavâtlar:Allah (c.c), el- Ahzâb sûresinde 56. Ayeti Kerimede “Allah ve melekleri peygambere çok

salavât getirirler. Ey müminler siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam

verin.” Buyurarak Rasûlullah (s.a.v)’e çokça salaât-ü selam getirmemizi emretmektedir. Bir

hadislerinde Efendimiz(s.a.v): “Kim bana bir salavât getirirse Allah ona on salavât

(sevabı) verir.” (Müslim salat 70)

Başka bir hadislerinde ise Rasûlullah (s.a.v.): “Şüphesiz Allah(c.c.)nun yeryüzünde

dolaşan melekleri vardır. Onlar bana ümmetimden selam (salavât) ulaştır.” (darimi rikak

58)

Bu hadis-i şeriftende anlaşıldığı üzere yapmış olduğumuz salvelelerden

Peygamberimiz (s.a.v.) mutlaka haberdar olmakta ve biz ümmetinden, kendisine çokça

salavât getirmemizi beklemektedir. Muhakkak ki O, ümmetine çok düşkündür... (tevbe128)

e) İstiğfar:

Konuyla ilgili âyet ve hadislerdeki bazı tavsiye ve uyarılar şöyledir: “Ey iman

edenler! Samimi bir tevbe ile allaha dönün...” (Tahrîm 66/8)“Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra ona tövbe edin...” (hud suresi 11/90)“İnsanoğlunun her biri hatakârdır. Ancak hatakarların en hatırlısı tövbekâr

olnalarıdır.” (Tirmizî, Kıyâmet 50,2501)“Günahlarınız semaya ulaşacak kadar çok bile olsa arkadan teövbe etmişseniz

günahınız mutlaka affedilir.” (ibni mace H.no 4248)

“Vallahi muhakkaki ben Allah günde yetmiş defa tövbe ederim.” (buhari daavat 1)

Alemlerin fahri her günü için belli bir çokluğun altına düşmeden Allah (c.c) ya istiğfar

ederse ümmetinin istiğfarı elbette bundan geri kalmamalıdır. Çünkü efendimizin tüm

günahlarını Allah (c.c) ona fetih vererek bağışlamıştır. (fetih 1)-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:30
 

f) Peygamberimiz(s.a.v)’in farklı konulara dair öğretmiş olduğu dualar:

Rasûlullah (s.a.v.) şu kelimelerle dua okunmasını emrederdi: “Allahım! Cimrilikten

sana sığınırım, korkaklıktan, bunaklıktan, Deccal’ın şerrinden, kabir azabından sana

sığınırım.” (tecridi sarih c.4 s.347 h.no: 2153

Görüldüğü üzere hadis-i şerifler, bazı başlıklarını zikretmeye çalıştığımız evradların

içeriklerine yeterince ışık tutmaktadır. Sahih hadis kitaplarımızda evrad edinmeyi bir vecibe

lacak kadar hadis-i şerif bulmamız mümkündür.

Ayrıca evrad ile ilgili bilgiler ihtiva eden ve birçok evrâdın toplandığı yüzlerce eser

kaleme alınmıştır. Bu eserler bir mânâda ‘bir umman olan islami metinlerden ve onların açtığı

yollardan bir kısmını bir araya getirerek dinimizin bu güzel yönünden de istifademizi

kolaylaştırmaktadır.

Evradla alakalı düzenli bilgiler ihtiva eden en eski ve en geniş kaynak Ebu Talip el-

Mekki’nin “Kûtu’l-Kulûb” adlı eseridir. Bunun haricinde Abdulkadir Geylani Hazretleri

“Gunyetu’t-Talibin” adlı eserinde evrâd okumanın âdâb ve erkanına dair çok güzel bilgi

vermiştir. Hâkeza İmam Gazali Hazretleri “İhyâ-u Ulumiddin” adlı eserinde ise “Virdlerin

Tertibi ve Geceleri İhya Etmek” başlığı altında evrad ve ezkarın dini-tasavvufi faydaları

üzerinde çok yoğun bir şekilde durmuştur.

Her tarikatın kendisine mahsus evrâdı bulunabilmektedir; fakat yukarıda anlattığımız

gibi evrâd edinmek sünnet-i seniyyeden olduğu için, evrad okumak sadece tasavvuf ehline

mahsus bir amel değil bütün ümmetin istifade etmesi gereken Sünnet-i Rasulullah

(s.a.v.)tandır. Bu güzel âhlakın tasavvuf ehlinde yaygın olması ise, nefis terbiyesinde

Peygamberimizin sünnetlerinin ne kadar büyük bir önem arzettiğinin ifadesidir. Nitekim

üstadımız Abdullah Farukî el-Müceddidî Hazretleri taavvufî terbiyede sünnetin önemine

binaen “Her sünnet-i seniyyeyi işlemek bir nefis tezkiyesidir.”sözü ile bu hakikati dile

getirmiştir.

Birçok insanın da çokça istifade ettiği bu evrâd eserleri içerik olarak birbirinden farklı

olabilmektedir. Önemine binaen bazı din büyüklerine ait evradlar hemen hemen bütün

tarikatlerce kullanılmış güzelliği hasebiyle çok itibar görmüş ve birçok meşhur hattat da

onları kaleme tezhib ile süslemiştir. Bunlardan bir tanesi aslen tarikatı Anadolu’da yaygın

olmadığı halde hizbi Anadolu’da çok yaygın olan Ebu Hasan Şazeli Hazretlerine ait “Hizbu’l-

Bahr” adlı evraddır ki Abdullah Farukî el-Müceddidî Hazretleri elinizdeki bu eserinde bu

güzel evrada da yer vermiştir.

6

Bunlarla beraber genel olarak bir çok tarikata aid evrâdın derc edildiği hacimli ederler

de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî’ye ait “Mecmuatü’l-

Ahzâb” adlı üç ciltlik eserdir. Yaklaşık iki bin sayfa hacimli bu eserde Hazreti Peygamber

(s.a.v.), Dört Halife, bazı sahabeler, Abdulkadir Geylâni, Şah-ı Nakşıbend Muhammed

Bahâuddin, Mevlânâ Celâlaeddîni Rumi, Ahmed Rufâî, Ahmed Bedevi, Ebu Hasan Şâzelî,

Sühreverdi, İmâm-ı Gazâlî, İbn-i Arabî, Muhyiddin Çeşdi, Hüsameddin Uşşâkî, ve daha bir

çok zâta ait evrâdlar da bulunmaktadır.

Yine nevevi’nin “Hilyetü’l-Ebrar” adlı eseri yanında, tarikat ehli olsun olmasın

birçokları tarafından zevkle okunan evrâd kitaplarından birisi de Süleyman Cezûlî Hazretlerinin “Delâilu’l-Hayrât” adlı eseridir.-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:42
 

EVRÂD-I ŞERÎFE-İ FÂRUKİYYE’Yİ OKUMA KLAVUZU

Abdullah Fârukî el- Mücedidî Hazretlerinin sabah namazı ve işrak namazı arasında

okumuş olduğu Evrâd-ı Şerife-i Fârukiyye onun uygulama sırasına göre tertip edilmiş olup,

eseri okuyacak olan kişi, okurken şu sırayı takip etmelidir.

1- Sabah namazının sünneti ile farzı arasında eserin birinci bölümündeki Fâtihâ ve Yâsîn

Sûreleri okunur.

2- Sabah namazının farzından sonra, Sabah namazına Müteakip Yapılacak Sünnetler

bölümündeki dua ve tesbihler okunduktan sonra, sırayla eserin ikinci bölümü okunur.

3- Hadis dersi ve İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin hatmesinin ardından, işrak namazına

kadar eserin üçüncü bölümü okunur, daha sonrada işrak namazı kılınır.

Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, Rahmetli Üstadımızın sabah namazı ve işrak

arasında okuduğu bu eseri herhangi bir nedenle vaktinde okuyamaz ise günün diğer

vakitlerinde okunmasında da bir sakınca yoktur, yukarda zikrettiğimiz üzere hizbimizi

rakmamamız gerekmektedir.

Bizlere, dinimizin mühim bir emri olan evrâd, ezkar, dua ve tilavet-il-Kur’ân’dan

istifade edebilmemiz için bu güzel eseri hizmetimize sunan rahmetli efendimiz Abdullah

Fârukî el-Müceddidî Hazretlerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Allah (c.c) şefaatlerine nâil

eylesin. Âmin!

Abdullah Fârukî el-Müceddidî (Rh.a.), 1936 yılında Siirt’te dünyaya geldi. Babası

Muhammed Hamdi Efendi, annesi Nazire Suzan Hanımefendi’dir. Hazreti Ömer (r.a.)

Efendimizin soyundandır. Çocukluk yılları Siirt, Bitlis ve Muş’ta geçti. Daha sonra ailesiyle

Malatya’ya yerleşen (1962) Hocaefendi, burada son dönemin büyük sûfîlerinden Ârif-i Billah

Siirtli Sultan Alâaddin Fersâfî (k.s.) ile tanıştı. Bu zatın silsilesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî

(k.s.)’dan gelen Hâlidî koludur. Tasavvuf ilmine Fersâfî Hazretlerinin irşadıyla başlayan

Hocaefendi, manevî ikmalini asıl mânâda Veysî olarak Hz. Ali (k.v.), Ehl-i Beyt, Abdulkadir

Geylânî (k.s.) ve Ricâl-i Ğayb’ın terbiyesiyle tamamlamıştır. Ayrıca İmâm-ı Rabbânî

(k.s.)’nun torunlarından Abdulhalil el-Müceddidî (k.s.) tarafından da kendisine Kâdirî ve

Nakşî tasavvuf yolunun Müceddidî kolundan icazet verilmiştir. 1982 yılında manevî işaretle

Ankara’ya gönderilen Hocaefendi (rh.a.), Kâdîriyye, Naşibendiyye-i Müceddidiyye,

Nakşibendiyye-i Hâlidiyye, Dusûkiyye, Bedeviyye, Şâzeliyye, Mevleviyye ve Bayrâmiyye’-

den ders vermiş ve irşat çalışmalarını Ankara’da aralıksız sürdürmüştür. 11 Aralık 1999’da

yine irşatla meşgul olduğu bir anda Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah (c.c.) şefaatlerine

nâil eylesin...Âmin!

Eserleri:

-Evrâd-ı Şerîfe-i Fârukiyye, 1996. (Birinci baskı)

-Zâhirî ve Bâtınî Edebler, 1996 (birinci baskı) ve 2000 (genişletilmiş ikinci baskı).

slâm’da Zikir ve Râbıta, 1997

-Fıkhî Risâleler, 1997.

-Salavât-ı Şerîfe-i Fârukiyye, 1998. (Aynı yıl iki baskı)

-Ehl-i Beyt ve On İki İmamlar, 1999.-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:44

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Fâtihâ Sûresi

Yâsîn Sûresi

Sabah Namazının Farzına Müteakip Yapılacak Sünnetler

“Zikret zikir, bedende iken cânın,

Kalp temizliği zikriyledir Rahmân’ın.”

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)

  http://www.farukinet.com/evrad/evradifarukiye.pdf - http://www.farukinet.com/evrad/evradifarukiye.pdf

-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:49

 Fâtihâ Sûresi
-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:51

 YASİN SURESİ
-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2009 Saat 11:52
 

-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat